مادر، سیلی که هیچ

مابرای دین خدا غصه هم نخورده ایم...

                     

                                                            الــــتماس دعــــابرچسب ها : تلنگر چهارم