ساعت سه نیمه شب. نماز جماعت؟!...

چشم هایم را خوب تمیز کردم ... همه آمده بودند برای نماز شب..

آن هم چه نماز شبی! باورت نمی شد این ها همان بچه های

گردان حضرت رسول باشند که در طول روز سنگین ترین

آموزش های نظامی را برای عملیات می دیدند.

آخر روز می شدند عینهو جنازه. اما تا شب از نیمه می گذشت....

( شب مردان حق این چنین می گذرد که روز آن چنان اند

که دل شیر از هیبت شان به لرزه می افتد. )

*

فرمانده اسم گردان حضرت رسول را گذاشته بود

 ( گردان یک بار مصرف )

بارها گفته بود که شما دیگر بر نمی گردید..

وقتی فرمانده بچه ها را به خط می کرد، بدون اینکه چیزی بگوید

بچه ها با دیدنش گریه می کردند...

شب عملیات همه را جمع کرد. گفت:

( هیچکس از این عملیات سالم برنمی گردد، هرکس

میخواهد برود. )

چراغ ها خاموش شد. مثل کربلا... 

 

 

                                                                                               یا حسین    التماس دعا

                                                                                                                                                             

 برچسب ها : تلنگر بیست و چهارم